2018-08-14

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej – etap I i wodociągowej w miejscowości Konotop wraz
z budową oczyszczalni ścieków”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

Celem operacji  jest: Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej w miejscowości Konotop poprzez budowę  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej o długości 7433 m, wodociągowej o długości 132,5 m oraz budowa oczyszczalni ścieków.