Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realziacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym

Działając na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Kolsko ogłasza  otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją uchwały Nr III.14.2018, Rady Gminy Kolsko z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r. poz. 3016)
I. Rodzaje zadań.
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
a) boksu – 9.000,00 zł,
b) piłki nożnej – 49.000,00 zł,
c) sztuki walki Jiu Jitsu – 11.000,00 zł
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – 8.000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji.
1. Podmiot ubiegający się o dotację na wsparcie realizacji zadania musi wykonać zadanie na rzecz Gminy Kolsko.
2. Zdanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu składającego ofertę.
3. Podmiot składający ofertę na realizację zadania, winien posiadać doświadczenie w jego realizacji.
4. Oferty muszą być kompletne pod względem formalnym zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w prawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
5. Realizacja zadania musi nastąpić od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2019r.
6. Do konkursu  można zgłaszać oferty, w których udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 10 %.

III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadania należy zrealizować  w 2019 roku.
2. Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy.

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
Oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania, którego dotyczą należy składać w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia  w Sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko, tj. do dnia 6 marca 2019 r.

Wzór oferty dostępny jest na stronie  www.bip.kolsko.net.pl w zakładce Aktualności, obwieszczenia, informacje.
Oferty przekraczające wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nie będą rozpatrywane.

Wybór oferty zatwierdza Wójt Gminy.

V. Postanowienia końcowe.
1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną:
– w Biuletynie informacji Publicznej,
– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kolsko,
– na stronie internetowej www.gmina.kolsko.pl
2. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 68 3524177.
3. Z podmiotami wybranymi w drodze konkursu zostaną niezwłocznie zawarte umowy.
4. W roku 2018 Gmina Kolsko na realizację zadań  publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatkowała 81 tys. zł.

Wójt
/-/ Henryk Matysik

ogłoszenie >>>
wzór oferty >>>