2018-09-03

Od sierpnia gmina Kolsko realizuje projekt  ” ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA TERENIE GMINY KOLSKO” realizowany w ramach umowy RPLB.08.01.01-08-0029/17-00 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach :

Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja.

Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej- projekty realizowane poza formułą ZIT

Wartość projektu: 702.420,69 zł  Dofinansowanie: 597.057,58 zł

CELEM PROJEKTU JEST: 1.Zwiększenie dostęp do wychowania przedszkolnego dla dzieci z gm. Kolsko poprzez utworzenie nowych miejsc . 2. Podwyższenie jakości kształcenia
i wychowania przedszkolnego wśród dzieci z gm. Kolsko uczęszczających do przedszkoli
w tym dzieci niepełnosprawnych posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci z różnymi typami deficytów. 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w celu zwiększenia efektywności pracy
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. INFORMUJEMY, ŻE SIEDZIBA BIURA PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE GMINNEGO DOMU KULTURY
W KOLSKU ul. Piastowska 39. Biuro czynne jest od dnia 01.08.2018 roku w dni powszednie od 8.00 do 15,.00. Telefon kontaktowy 683524112


2018-08-14

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej – etap I i wodociągowej w miejscowości Konotop wraz
z budową oczyszczalni ścieków”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji jest: Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej w miejscowości Konotop poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej o długości 7433 m oraz sieci wodociągowej o długości 132,5 m


2016-06-20

W 2016 roku Gmina Kolsko skorzystała z dofinansowania na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z uzyskanych środków rozpoczęto realizację przebudowy drogi w miejscowości Marianki, mającej na celu poprawę stanu nawierzchni w miejscowości Marianki o długości 1,107 km – jedynej drogi komunikacji łączącej tę miejscowość z ośrodkami życia publicznego gminy i regionu.

Wartość realizowanej operacji: 286.241,94 zł
Udział środków UE: 182.135,00 zł
Wkład beneficjenta: 104.106,94 zł

podpis

 


2016-03-15

MPI w Kolsku – 31.03.2016 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 31 marca 2016 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich z zakresu pozyskiwania środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Konsultacje odbędą się w czwartek 31 marca 2016 r.:

  • w godz. od 12:00 do 14:30 w Urzędzie Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, pokój nr 0.3
tel. 68 4565-535, -499, -488, -480; -454
e-mail: infoue@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

 

2016-02-22

 

 

Ogłoszenie

O wynikach naboru w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, organizacjom pozarządowym w roku 2016.

tekst ogłoszenia

 

2016-01-20

 

 

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ
PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

 

 

Działając na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Kolsko ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie poniższych zadań związanych z realizacją uchwały Nr XI11.78.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015r. poz. 2191)

I. Rodzaje zadań.

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
piłki nożnej na terenie Sołectwa Konotop — 31.000,00 zł
sztuki walki Jiu Jitsu 6.000,00 zł
2. Wypoczynku dzieci i młodzieży — 3.000,00 zł
3. Ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego — 5.000,00 zł

II.Zasady przyznawania dotacji.
1. Podmiot ubiegający się o dotację na wsparcie realizacji zadania musi wykonać zadanie na rzecz Gminy Kolsko.

Zdanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu składającego      ofertę.

Podmiot składający ofertę na realizację zadania, winien posiadać doświadczenie w jego realizacji.

Oferty muszą być kompletne pod względem formalnym zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu MGPiPS z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
Realizacja zadania musi nastąpić od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2016r.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadania należy zrealizować w 2016 roku.

2. Za koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania uznaje się koszty:

1) ponoszone w związku z działaniami opisanymi w ofercie, niezbędnymi do realizacji zadania, bezpośrednio związane z realizacją zadania, przebiegającą zgodnie z opisem tych działań,2) obsługi sędziów zawodów sportowych oraz innych osób związanych z realizacją zadania,

3) usług transportowych sprzętu, osób i specjalistyczne, wykonywane odrębnym taborem,

4) usług medycznych, pielęgniarskich, związanych z opieką nad uczestnikami,

5) opłat za media i użytkowanie obiektu.

6) ubezpieczenia sprzętu, zawodników,

7) opłat wpisowego i licencji zawodniczych,

8) zakupu nagród rzeczowych (z załączeniem listy kwitującej odbiór nagród lub protokołu komisji),

9) zakupu materiałów i sprzętu sportowego,

10) zakupu napojów dla zawodników,

11) zakupu leków oraz środków czystości,

12) zakupu materiałów i usług związanych z bieżącym przygotowaniem obiektu do realizacji zadania.

3. Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy.

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania, którego dotyczą należy składać w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia w Sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko, tj. do dnia 11 lutego 2016r.
Wzór oferty dostępny jest na stronie www.bip.kolsko.pl
Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową . Podmioty składające oferty zostaną poinformowane pisemnie o wynikach naboru niezwłocznie.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty przekraczające wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nie będą rozpatrywane. Wybór oferty zatwierdza Wójt Gminy.
V. Postanowienia końcowe.

1. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kolsko oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolsko.

2. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 68 3524177.

3. Z podmiotami wybranymi w drodze konkursu zostanie niezwłocznie zawarta umowa.

4. W roku 2015 Gmina Kolsko na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatkowała 30 tys. zł.

 

Wójt Gminy Kolsko

/-/ Henryk Matysik

 

 

 

Zarządzenie nr SK.0050.3.2016 Wójta Gminy Kolsko z dnia 18 stycznia

Oferta realizacji zadania publicznego

 

2015-11-13

Informacja

Wójta Gminy Kolsko o wyborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wybrano podmiot spoza sektora finansów publicznych – F5 Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Składowej 5 w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs RPLB.08.02.01-IŻ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja. Działanie 8.2 Wyrównywania dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                        /-/ Henryk Matysik


2015-11-05

                              

     Ogłoszenie Wójta Gminy Kolsko

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z uchwałą Nr IV/28/2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 33, poz. 677) informuję o rozpoczęciu konsultacji:

1.Przedmiot i cel konsultacji:

– przedstawienie projektu Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami

pozarządowymi na rok 2016, stanowiącego załącznik do ogłoszenia w celu możliwości

wyrażenia opinii o przedmiotowym projekcie,

– projekt Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

wraz z formularzem do konsultacji dostępny jest na stronie internetowej

www.bip.kolsko.pl w zakładce: Aktualności, obwieszczenia, informacje.

2.Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

1)rozpoczęcie konsultacji – 06.11. 2015r.

2)zakończenie konsultacji – 16.11.2015r.

3.Forma konsultacji:

– konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza, stanowiącego

załącznik do ogłoszenia,

– opinie i uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą w terminie do 19 listopada

2015r. w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, 67-415 Kolsko, ul. Piastowska 12 w godzinach urzędowania.

                                                                                                           Wójt

                                                                                                      /-/ Henryk Matysik

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”

Formularz do konsultacji


2015-10-12

 

 


Zarządzenie nr 0050.58.2015

Wójta Gminy Kolsko

z dnia 9 października 2015 roku

 

w sprawie naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1146), zarządzam, co następuje:

§1

Przeprowadzić w dniach od 13 października 2015r. do 3 listopada 2015 r. „Nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, w odpowiedzi na konkurs RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

§2

Konkurs przeprowadzony zostanie w oparciu o ogłoszenie, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                        Wójt Gminy

                                                              /-/ Henryk Matysik


Załącznik nr 1

do Zarządzenia

Wójta Gminy Kolsko

Nr 0050.58.2015 z dnia 9.10.2015r.

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera

Gmina Kolsko ogłasza nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Nabór przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

I. Cel współpracy partnerskiej

Celem współpracy partnerskiej będzie przygotowanie i realizacja projektu w odpowiedzi na konkurs RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Współpraca zakłada udział Partnera w pracach koncepcyjnych związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz w realizacji projektu, którego celem jest wzrost efektywności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy ….

II. Zakres tematyczny partnerstwa

W ramach Projektu planuje się realizację m.in. następujących działań:

· Realizacja działań pozwalających na kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej,

· Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
(w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami), w tym wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki oraz kształtowanie
i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,

· Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym
z zaplanowanym wsparciem dla uczniów.
III. Wymagania wobec Partnera

W naborze mogą brać udział podmioty spoza sektora finansów publicznych, które łącznie spełnią następujące warunki:

· są podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu zgodnie z punktem II.3 Regulaminu konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/15;

· nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769); art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2014 r. poz. 1417 z późn. zm.);

· nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;

· nie są powiązane z Gminą Kolsko w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.);

· posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze;

· posiadają odpowiednie zasoby rzeczowe, finansowe oraz ludzkie niezbędne do realizacji zadań partnera Projektu.

IV. Obowiązki Partnera

· Do obowiązków Partnera należeć będzie współtworzenie Projektu oraz realizacja m.in. działań:

· wniesienie do Projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych oraz udział w realizacji Projektu na każdym jego etapie, w tym udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie Projektu, udział w zarządzaniu Projektem oraz realizacji działań w ramach Projektu;

· koordynacja działań Projektu i wsparcie przy rozliczaniu finansowym Projektu;

· przekazywanie Gminie Kolsko wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do obsługi Projektu w zakresie dotyczącym udziału Partnera w Projekcie, w tym w szczególności na potrzeby składania wniosków beneficjenta o płatność;

· założenie odrębnego rachunku bankowego na potrzeby dokonywania płatności związanych z udziałem Partnera w Projekcie;

· oznaczanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków Partnera w Projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

· prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

· Gmina Kolsko będzie uczestniczyć w Projekcie jako Lider Partnerstwa (Wnioskodawca). Dokładne określenie ról Lidera Partnerstwa i Partnera w Projekcie nastąpi na etapie prac nad wspólnym wnioskiem aplikacyjnym.

· Gmina Kolsko i Partner Projektu będą zobowiązani do zachowania trwałości rezultatów Projektu zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

V. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny:

· być złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, w sposób pisemny pod rygorem nieważności,

· być sporządzone w języku polskim,

· zawierać dane zgłaszającego (pełna nazwa podmiotu, adres, telefon, e-mail),

· wskazywać osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu oraz osobę uprawnioną do kontaktów w sprawie współpracy,

· wskazywać na zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,

· zawierać informację o deklarowanym wkładzie potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa,

· zawierać informację o doświadczeniu potencjalnego Partnera w zakresie realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,

· zawierać deklarację współpracy potencjalnego Partnera z Gminą Kolsko w trakcie przygotowywania i realizacji Projektu.

VI. Wymagane dokumenty

· Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera;

· Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;

· Oferta Partnera zawierająca informacje określone w części V Ogłoszenia;

· Oświadczenie Partnera zgodnie z załącznikiem nr 1.

Kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie oraz zaopatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/ osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu.

VII. Kryteria wyboru oferty

· Oferty złożone po terminie, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.

· Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.

· Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

· zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa (możliwość uzyskania maksymalnie 10 pkt przy ocenie oferty),

· deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (możliwość uzyskania maksymalnie 20 pkt przy ocenie oferty),

· doświadczenie Partnera w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze (możliwość uzyskania maksymalnie 20 pkt przy ocenie oferty).

· Zebrane informacje, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, będą podstawą wyboru Partnera przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Kolsko

· Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

· Gmina Kolsko planuje wybrać w Naborze jednego Partnera projektu.

VIII. Gmina Kolsko zastrzega sobie prawo do:

· podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na Partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,

· negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem,

· unieważnienia niniejszego Naboru bez podawania przyczyny,

· dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera w trakcie trwania Naboru,

· zakończenia Naboru bez wyłonienia Partnera.

IX. Zgłoszenia

· Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Gminy Kolsko (pok. nr 10),
w terminie do dnia 3 listopada 2015 roku do godz. 15.oo, pod adresem: Gmina Kolsko, 67-415 Kolsko, ul. Piastowska 12 z dopiskiem na kopercie „Nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”.

· Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane, liczy się data wpływu do siedziby Gminy Kolsko

· Kandydat na Partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach Naboru. Obejmuje to również złożenie zgłoszenia w ramach konsorcjum.

· Informacji na temat Naboru udziela: Urząd Gminy Kolsko pod numerem telefonu 68 3524177, fax

68 3524355, e-mail kolsko@tercom.pl, w godzinach pracy Urzędu Gminy Kolsko

· Informacja o Naborze zostanie zamieszczona w na stronie internetowej Gminy Kolsko oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kolsko.

X. Procedura odwoławcza

· Podmiotom biorącym udział w Naborze przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranego Partnera w terminie 3 dni od daty jej opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane złożone odwołania.

· Odwołanie należy złożyć pisemnie, w zamkniętej kopercie, osobiście w pok. nr 10 Urzędu Gminy Kolsko lub za pośrednictwem poczty, na adres: Gmina Kolsko, 67-415 Kolsko, ul. piastowska 12 z dopiskiem: „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru Partnera”.

· Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 2 dni od daty jego otrzymania.

· W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego przez Gminę Kolsko

· Po zakończeniu negocjacji w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie opublikowana ostateczna decyzja wskazująca wybranego Partnera.

XI. Informacje końcowe

· Pełna dokumentacja konkursowa dotycząca konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/15 znajduje się na stronie http://rpo.lubuskie.pl/.

· Udział Partnera w realizacji Projektu nie jest gwarantowany, będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu w ramach konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/15.

· W przypadku unieważnienia naboru Gmina Kolsko nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Gmina Kolsko nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

· Informacja o wyborze Partnera i zakresie jego zadań zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Partnera na stronie internetowej Gminy Kolsko oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kolsko

· W wyniku rozstrzygniętego Naboru pomiędzy Gminą Kolsko, a wybranym Partnerem zawarta zostanie umowa partnerska określająca w szczególności podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami oraz precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe i rozliczanie środków partnerstwa, a także sposób rozwiązywania sporów oraz odpowiedzialności/konsekwencji (w tym finansowych) na wypadek niewywiązywania się przez partnerów z umowy. Umowa partnerska zostanie zawarta przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie Projektu z Instytucją Zarządzającą.

· Wymogi dotyczące informacji, jakie znajdą się w umowie partnerskiej, zostały określone w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146). Integralną częścią umowy pomiędzy partnerami będzie również pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla Gminy Kolsko, jako Lidera Partnerstwa do reprezentowania Partnera Projektu.

                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                  /-/ Henryk Matysik

Załącznik nr.1 do ogłoszenia o otwartym naborze partnera