PRZETARGI 2019


2019-05-09

WÓJT GMINY KOLSKO OGŁASZA
TRZECI PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 45,30 m2, (2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój) wraz z udziałem wynoszącym 169/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu oznaczonego ewidencyjnie, jako działka nr 149 o powierzchni 477 m2 położonej w miejscowości Konotop przy ul. Sławskiej nr 25, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1N/00036980/9.

Na wyżej wymienionym gruncie znajduje się:
– przedwojenny budynek mieszkalny, 3-kondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe), podpiwniczony, w którym znajduje się 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 273,50 m2 oraz 9 pomieszczeń przynależnych o łącznej powierzchni 115,10 m2,
– nietrwale związane z gruntem: drewniana szopa oraz garaż stalowy.
Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną (odprowadzenie do szamba lokalnego), c.o. i ogrzewanie piecowe.
Lokal mieszkalny nr 5 położony jest na poddaszu budynku mieszkalnego z dostępem poprzez klatkę schodową (pomieszczenie wspólne), składa się z 2 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 45,30 m2. Do lokalu przynależne są pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w piwnicy budynku mieszkalnego o powierzchni 20,60 m2.

Cena sprzedawanej nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w gruncie wynosi 39.900,00 zł /słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/.
Na wyżej wymienioną cenę składa się:
– cena lokalu – 38.200,00zł,
– wartość udziału w gruncie przynależnego do lokalu – 1.700,00 zł.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 39.900,00 zł, wysokość wadium wynosi 3.990,00 zł.

Z uwagi na to, że nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem sprzedaży jest towarem używanym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług zostaje zwolniona od podatku VAT.

Nabywca ponosi koszty aktu notarialnego.
Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko teren stanowił zespół budownictwa mieszkaniowego.

Dla w/w nieruchomości odbył się przetarg: I – 14 września 2018r, II – 20 marca 2019r.

Przetarg odbędzie się dnia 07 czerwca 2019. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12.

Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku płatne są przelewem nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu  notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Kolsko.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 03 czerwca 2019r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 03 czerwca 2019r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 03 czerwca 2019r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu.
W przypadku wpłaty wadium w imieniu innego podmiotu dodatkowo w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać ten podmiot.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 03 czerwca 2019r. w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Sławskiej 25”.

Oferta powinna zawierać :
1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2.datę sporządzenia oferty,
3.oznaczenie nieruchomości,
4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

Do oferty należy dołączyć:
– dowodu wniesienia wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się warunkami i regulaminem przetargu,
– oświadczenie o zwrocie wadium,
– klauzulę informacyjną RODO.

Oględziny przedmiotu przetargu można dokonywać po uprzednim ustaleniu terminu pod nr telefonu 683521115.
Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargu w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godzinach urzędowania.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kolsko można uzyskać na stronie www.bip.gminakolsko.com.pl.

załączniki >>>


2019-02-15

Wójt Gminy Kolsko
ogłasza
drugi pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 45,30 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój) wraz z udziałem wynoszącym 169/1000
w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu oznaczonego ewidencyjnie, jako działka nr 149 o powierzchni 477 m2 położonej w miejscowości Konotop przy ul. Sławskiej nr 25, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1N/00036980/9.

Na wyżej wymienionym gruncie znajduje się:
– przedwojenny budynek mieszkalny, 3-kondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe), podpiwniczony, w którym znajduje się 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 273,50 m2 oraz 9 pomieszczeń przynależnych o łącznej powierzchni 115,10 m2,
– nietrwale związane z gruntem: drewniana szopa oraz garaż stalowy.
Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną (odprowadzenie do szamba lokalnego), c.o. i ogrzewanie piecowe.
Lokal mieszkalny nr 5 położony jest na poddaszu budynku mieszkalnego z dostępem poprzez klatkę schodową (pomieszczenie wspólne), składa się z 2 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 45,30 m2. Do lokalu przynależne są pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w piwnicy budynku mieszkalnego o powierzchni 20,60 m2.

Cena sprzedawanej nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w gruncie wynosi 45.200,00 zł /słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych/.
Na wyżej wymienioną cenę składa się:
– cena lokalu – 43.500,00zł,
– wartość udziału w gruncie przynależnego do lokalu – 1.700,00 zł.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45.200,00 zł, wysokość wadium wynosi 4.520,00 zł.

Z uwagi na to, że nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem sprzedaży jest towarem używanym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług zostaje zwolniona od podatku VAT.

Nabywca ponosi koszty aktu notarialnego.
Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko teren stanowił zespół budownictwa mieszkaniowego.

Dla w/w nieruchomości odbył się przetarg: I– 14 września 2018r.

Przetarg odbędzie się dnia 18 marca 2019. o godz. 11.10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12.

Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku płatne są przelewem nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu  notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Kolsko.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 14 marca 2019r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 14 marca 2019r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 14 marca 2019r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu.
W przypadku wpłaty wadium w imieniu innego podmiotu dodatkowo w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać ten podmiot.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 14 marca 2019r. w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Sławskiej 25”.

Oferta powinna zawierać :
1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2.datę sporządzenia oferty,
3.oznaczenie nieruchomości,
4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

Do oferty należy dołączyć:
– dowodu wniesienia wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się warunkami i regulaminem przetargu,
– oświadczenie o zwrocie wadium,
– klauzulę informacyjną RODO.

Oględziny przedmiotu przetargu można dokonywać po uprzednim ustaleniu terminu pod nr telefonu 683521115.
Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargu w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5,
w godzinach urzędowania.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kolsko można uzyskać na stronie www.bip.gminakolsko.com.pl.


2019-02-15

Wójt Gminy Kolsko
o g ł a s z a
pisemne przetargi nieograniczone

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Konotop:
1. dz.nr 98/3 o pow. 1458 m2, cena wywoławcza 26.700,00 zł, wysokość wadium 2.670,00 zł
2. dz.nr 98/4 o pow. 2945 m2, cena wywoławcza 46.500,00 zł, wysokość wadium 4.650,00 zł

Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr ZG1N/00036162/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.
Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub produkcyjną.
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Nabywca ponosi koszty aktu notarialnego.
Dla w/w nieruchomości odbył się przetarg: I– 14 września 2018r.

Przetarg odbędzie się dnia 18 marca 2019. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12.

Ustalona w wyniku przetargu cena za grunt płatna jest przelewem nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu  notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Kolsko.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 14 marca 2019r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 14 marca 2019r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 14 marca 2019r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu.
W przypadku wpłaty wadium w imieniu innego podmiotu dodatkowo w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać ten podmiot.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 14 marca 2019r. w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki numer …..… (należy wpisać nr działki) położonej w Konotopie”

Oferta powinna zawierać :
1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2.datę sporządzenia oferty,
3.oznaczenie nieruchomości,
4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

Do oferty należy dołączyć:
– dowodu wniesienia wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się warunkami i regulaminem przetargu,
– oświadczenie o zwrocie wadium,
– klauzulę informacyjną RODO.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargu w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5,
w godzinach urzędowania.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kolsko można uzyskać na stronie www.bip.gminakolsko.com.pl.

załączniki >>>


2017-05-16

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pisemne przetargi nieograniczone

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jesionka obręb wsi Jesiona:

1.dz.nr 399/161 o pow. 510 m2, cena wywoławcza 18.360,00 zł, wysokość wadium 1.836,00 zł

2.dz.nr 399/162 o pow. 510 m2, cena wywoławcza 18.360,00 zł, wysokość wadium 1.836,00 zł

3.dz.nr 399/163 o pow. 510 m2, cena wywoławcza 18.360,00 zł, wysokość wadium 1.836,00 zł

4.dz.nr 399/164 o pow. 825 m2, cena wywoławcza 28.500,00 zł, wysokość wadium 2.850,00 zł

5.dz.nr 399/165 o pow. 829 m2, cena wywoławcza 28.500,00 zł, wysokość wadium 2.850,00 zł

6.dz.nr 399/166 o pow. 532 m2, cena wywoławcza 18.500,00 zł, wysokość wadium 1.850,00 zł

7.dz.nr 399/167 o pow. 530 m2, cena wywoławcza 18.500,00 zł, wysokość wadium 1.850,00 zł

Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr ZG1N/00055381/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Dla w/w nieruchomości odbył się pierwszy przetarg w dniu 31 marca 2017r.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę letniskową.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Część jawna przetargu odbędzie się 20 czerwca 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul Piastowska 12.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 16 czerwca 2017r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 16 czerwca 2017r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 16 czerwca 2017r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2017r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia oferty,

3.oznaczenie nieruchomości,

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargów w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godz. urzędowania.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Kolsko, dnia 16 maja 2017r.

załączniki>>>


2017-03-15

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pisemny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jesionka obręb Jesiona:

1.dz.nr 399/121 o pow.1038 m2,cena wywoławcza 30.500,00 zł, wysokość wadium 3.050,00 zł

2.dz.nr 399/133 o pow.1371 m2,cena wywoławcza 34.600,00 zł, wysokość wadium 3.460,00 zł

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr ZG1N/00055381/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę letniskową z uzupełnieniem zabudowy usługowej i gospodarczej.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Część jawna przetargów odbędzie się 21 kwietnia 2017r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kolsku przy ul. Piastowskiej 12.

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 18 kwietnia 2017r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2017r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2017r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2017r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia oferty,

3.oznaczenie nieruchomości,

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargów w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godz. urzędowania.

Organizator przetargów zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargów bez wybrania którejkolwiek z ofert.

załączniki>>>


2017-02-28

Wójt Gminy Kolsko o g ł a s z a  pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jesionka

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pisemne przetargi nieograniczone

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jesionka obręb wsi Jesiona:

1.dz.nr 399/161 o pow. 510 m2, cena wywoławcza 18.360,00 zł, wysokość wadium 1.836,00 zł

2.dz.nr 399/162 o pow. 510 m2, cena wywoławcza 18.360,00 zł, wysokość wadium 1.836,00 zł

3.dz.nr 399/163 o pow. 510 m2, cena wywoławcza 18.360,00 zł, wysokość wadium 1.836,00 zł

4.dz.nr 399/164 o pow. 825 m2, cena wywoławcza 28.500,00 zł, wysokość wadium 2.850,00 zł

5.dz.nr 399/165 o pow. 829 m2, cena wywoławcza 28.500,00 zł, wysokość wadium 2.850,00 zł

6.dz.nr 399/166 o pow. 532 m2, cena wywoławcza 18.500,00 zł, wysokość wadium 1.850,00 zł

7.dz.nr 399/167 o pow. 530 m2, cena wywoławcza 18.500,00 zł, wysokość wadium 1.850,00 zł

Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr ZG1N/00055381/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę letniskową.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Część jawna przetargu odbędzie się 31 marca 2017r. o godz. 10.15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul Piastowska 12.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 27 marca 2017r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 27 marca 2017r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 27 marca 2017r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 27 marca 2017r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia oferty,

3.oznaczenie nieruchomości,

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargów w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godz. urzędowania.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załaczniki Nr 1 do uchwały Nr VI.43.2011.pdf
Załaczniki Nr 2 do uchwały Nr VI.43.2011.pdf
Załaczniki Nr 3 do uchwały Nr VI.43.2011.pdf

 


2017-02-28

Wójt Gminy Kolsko o g ł a s z a  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jesionka

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jesionka obręb wsi Jesiona:

nr 399/146 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 17.500,00 zł, wysokość wadium 1.750,00 zł

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr ZG1N/00055381/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Dla w/w nieruchomości odbył się przetarg: I- 03 czerwca 2015r., II- 31 lipca 2015r., III- 18 września 2015r., IV- 22 kwietnia 2016r., V- 19 sierpnia 2016r. i VI – 16 grudnia 2016r.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę letniskową.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Część jawna przetargu odbędzie się 31 marca 2017r. o godz. 10.10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 27 marca 2017r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 27 marca 2017r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 27 marca 2017r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 27 marca 2017r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia oferty,

3.oznaczenie nieruchomości,

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargów w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godz. urzędowania.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

  1. Druk oferty
  2. Mapa
  3. Zdjęcie
  4. Regulamin przetargu
  5. Warunki przetarguPlan Zagospodarowania Przestrzennego
    Uchwała Nr VI.43.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kolsko w miejscowości Jesionka.pdf

Załaczniki Nr 1 do uchwały Nr VI.43.2011.pdf
Załaczniki Nr 2 do uchwały Nr VI.43.2011.pdf
Załaczniki Nr 3 do uchwały Nr VI.43.2011.pdf


2017-02-24

Wójt Gminy Kolsko o g ł a s z a  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mesze

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

I – szy pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w stanie surowym o powierzchni użytkowej 58,30 m2 (4 pomieszczenia), położonej w miejscowości Mesze, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 3/19 o powierzchni 0.0493 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr ZG1N/00032204/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli.

W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko teren o funkcji zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Plan obowiązywał do dnia 31.12.2002r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16.500,00 zł, wysokość wadium wynosi 1.650,00 zł.

Nabywca ponosi koszty aktu notarialnego.

Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Część jawna przetargów odbędzie się 31 marca 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kolsku ul Piastowska 12.

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 27 marca 2017r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 27 marca 2017r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy w Kolsku lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 27 marca 2017r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 27 marca 2017r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot

2.datę sporządzenia oferty

3.oznaczenie nieruchomości

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargu w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godzinach urzędowania.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

  1. Regulamin
  2. Warunki
  3. Oferta

2017-02-24

Wójt Gminy Kolsko o g ł a s z a  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kolsko

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pierwsze pisemne przetargi nieograniczone

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kolsko gmina Kolsko:1.dz. nr 710 o pow. 1151 m2, cena wywoławcza 21.000,00 zł, wysokość wadium 2.100,00 zł

2.dz. nr 714 o pow. 1155 m2, cena wywoławcza 21.000,00 zł, wysokość wadium 2.100,00 zł

3.dz. nr 715 o pow. 1197 m2, cena wywoławcza 21.800,00 zł, wysokość wadium 2.180,00 zł

Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr ZG1N/00051271/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek WAT w wysokości 23%.

Część jawna przetargów odbędzie się 31 marca 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kolsku ul Piastowska 12.

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 27 marca 2017r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 27 marca 2017r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy w Kolsku lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 27 marca 2017r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 27 marca 2017r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot

2.datę sporządzenia oferty

3.oznaczenie nieruchomości

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargu w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godzinach urzędowania.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


2017-02-03

Wójt Gminy Kolsko ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konotopie

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Konotop oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 124/2 o pow. 0.0785 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.200,00 zł, wysokość wadium wynosi 920,00 zł.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr ZG1N/00065223/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Działka przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości 23%.

Przetarg jest ograniczony dla właścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 124/2 z uwagi na to, że sprzedawana nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Przetarg odbędzie się 10 marca 2017r. o godz. 10.10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko przy ul. Piastowskiej 12.

Przetarg poprzedzony jest wstępną kwalifikacją oferentów.

Warunkiem zakwalifikowania w/w osób do przetargu jest zgłoszenie uczestnictwa w przetargu poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, w zamkniętej kopercie opisanej „przetarg na sprzedaż działki numer 124/2 położonej w miejscowości Konotop,” do dnia 6 marca 2017r. do godz. 14.00:

– aktualnego (wydanego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia dokumentu) wypisu z rejestru gruntów lub odpisu z księgi wieczyste, potwierdzającego, że oferent jest właścicielem nieruchomości przyległej do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium,

– zgłoszenia udziału w przetargu i oświadczenia o akceptacji warunków przetargu (druk dostępny w pok. Nr 5 lub na stronie www.bip.kolsko.pl)

Podmioty, które prześlą dokumenty pocztą, zostaną zakwalifikowane pod warunkiem dostarczenia przesyłki do dnia wskazanego, jako ostateczny termin wpływu dokumentów.

W celu weryfikacji uczestników, którzy zgłosili się do przetargu, komisja przetargowa zbierze się 7 marca 2017r. o godz. 10.00 na posiedzeniu, na którym:

1) sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe;

2) zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu lub odmówi kwalifikacji;

3) wywiesi listę osób zakwalifikowanych w siedzibie urzędu, nie później niż 8 marca 2016r.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 6 marca 2017r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 6 marca 2017r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

W dniu przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– dowód tożsamości,

– w przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami odpisem z właściwego rejestru,

– pełnomocnictwo oraz wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej w terminie podanym przez Urząd. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Cena osiągnięta w przetargu + VAT będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi dodatkowe koszty umowy notarialnej, wpisy w księdze wieczystej oraz sądowe, których wysokość określi notariusz.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargu w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godzinach urzędowania.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


2017-01-31
Wójt Gminy Kolsko ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Konotop

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pisemny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Konotop oznaczonej jako działka:

nr 156/13 o pow. 666 m2, cena wywoławcza 10.200,00 zł,

wysokość wadium 1.020,00 zł

                                                    

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej ZG1N/00021791/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli.

Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Część jawna przetargu odbędzie się 10 marca 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kolsku ul.Piastowska 12.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 06 marca 2017r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 06 marca 2017r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 06 marca 2017r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 06 marca 2017r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia oferty,

3.oznaczenie nieruchomości,

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargu w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5,
w godzinach urzędowania.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Kolsko, dnia 31.01.2017r.


2016-11-10

 

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pisemny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jesionka obręb wsi Jesiona:

 

nr 399/146 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 17.500,00 zł, wysokość wadium 1.750,00 zł

 

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr ZG1N/00055381/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Dla w/w nieruchomości odbył się przetarg: I- 03 czerwca 2015r., II- 31 lipca 2015r., III-
18 września 2015r., IV- 22 kwietnia 2016r. i V- 19 sierpnia 2016r.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę letniskową.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Część jawna przetargu odbędzie się 16 grudnia 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 12 grudnia 2016r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 12 grudnia 2016r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 12 grudnia 2016r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 12 grudnia 2016r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia oferty,

3.oznaczenie nieruchomości,

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargów w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godz. urzędowania.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Kolsko, dnia 10 listopada 2016r.

 


 

2016-11-10

 

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pisemny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jesionka obręb wsi Jesiona:

 

nr 399/151 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 17.500,00 zł, wysokość wadium 1.750,00 zł

 

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr ZG1N/00055381/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Dla w/w nieruchomości odbył się przetargi I- 06 XI 2015r., II- 22 IV 2016r., III- 19 VIII 2016r.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę letniskową.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Część jawna przetargu odbędzie się 16 grudnia 2016r. o godz. 10.10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul Piastowska 12.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 12 grudnia 2016r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 12 grudnia 2016r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 12 grudnia 2016r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 12 grudnia 2016r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia oferty,

3.oznaczenie nieruchomości,

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargów w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godz. urzędowania.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Kolsko, dnia 10 listopada 2016r.

 

 

 

 


 

2016-11-05

 

 

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pierwsze pisemne przetargi nieograniczone

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Konotop gmina Kolsko:

1.dz. nr 439/17 o pow. 1858 m2, cena wywoławcza 25.350,00 zł, wysokość wadium 2.535,00 zł

2.dz. nr 439/18 o pow. 1323 m2, cena wywoławcza 18.250,00 zł, wysokość wadium 1.825,50 zł

3.dz. nr 439/19 o pow. 1755 m2, cena wywoławcza 20.850,00 zł, wysokość wadium 2.085,50 zł

 

Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr ZG1N/00028684/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Część jawna przetargów odbędzie się 9 grudnia 2016r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12.

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 5 grudnia 2016r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 5 grudnia 2016r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub przelewem na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium płatne na konto powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 5 grudnia 2016r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 5 grudnia 2016r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot

2.datę sporządzenia oferty

3.oznaczenie nieruchomości

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargu w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godzinach urzędowania.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Kolsko, dnia 4 listopada 2016r.

Regulamin

Warunki

Druk oferty Konotop
mapa-i-przetarg

 

 

 

 

 

 

 


 

2016-07-19

 

Pierwsze pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jesionka

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pisemne przetargi nieograniczone

 na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jesionka obręb wsi Jesiona:

1. działka nr 399/158 o pow. 510 m2, cena wywoławcza 17.500,00 zł, wysokość wadium 1.750,00 zł

2. działka nr 399/159 o pow. 510 m2, cena wywoławcza 17.500,00 zł, wysokość wadium 1.750,00 zł

3. działka nr 399/160 o pow. 510 m2, cena wywoławcza 17.500,00 zł, wysokość wadium 1.750,00 zł

4. działka nr 399/168 o pow. 527 m2, cena wywoławcza 18.100,00 zł, wysokość wadium 1.810,00 zł

5. działka nr 399/169 o pow. 525 m2, cena wywoławcza 18.100,00 zł, wysokość wadium 1.810,00 zł

6. działka nr 399/170 o pow. 616 m2, cena wywoławcza 21.200,00 zł, wysokość wadium 2.120,00 zł

Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr ZG1N/00055381/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę letniskową.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Część jawna przetargu odbędzie się 19 sierpnia 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul Piastowska 12.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 16 sierpnia 2016r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2016r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2016r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2016r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia oferty,

3.oznaczenie nieruchomości,

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargów w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godz. urzędowania.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dokumentacja dotycząca przetargów


 

2016-07-13

 

Trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jesionka

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pisemny przetarg nieograniczony

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jesionka obręb wsi Jesiona:

 nr 399/151 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 17.500,00 zł, wysokość wadium 1.750,00 zł

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr ZG1N/00055381/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Dla w/w nieruchomości odbył się przetargi I- 06 XI 2015r., II- 22 IV 2016r.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę letniskową.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Część jawna przetargu odbędzie się 19 sierpnia 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul Piastowska 12.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 16 sierpnia 2016r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2016r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2016r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2016r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia oferty,

3.oznaczenie nieruchomości,

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargów w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godz. urzędowania.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Druk oferty

Mapa

Zdjęcie

Regulamin

Warunki

Uchwała w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego

zał. nr 1 do uchwały

zał. nr 2 do uchwały

zał. nr 3 do uchwały

 

 


 

2016-07-13

Piąty pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jesionka

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jesionka obręb wsi Jesiona:

nr 399/146 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 17.500,00 zł, wysokość wadium 1.750,00 zł

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr ZG1N/00055381/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Dla w/w nieruchomości odbył się przetarg: I- 03 czerwca 2015r., II- 31 lipca 2015r., III- 18 września 2015r. oraz IV- 22 kwietnia 2016r.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę letniskową.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Część jawna przetargu odbędzie się 19 sierpnia 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul Piastowska 12.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 16 sierpnia 2016r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2016r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2016r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2016r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia oferty,

3.oznaczenie nieruchomości,

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargów w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godz. urzędowania.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Druk oferty

Mapa

Regulamin

Warunki

Plan zagospodarowania przestrzennego

zał. nr 1 do planu zagospodarowania przestrzennego

zał. nr 2 do planu zagospodarowania przestrzennego

zał. nr 3 do planu zagospodarowania przestrzennego 

2016-04-21

Informacja Wójta Gminy Kolsko z dnia 15 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.

Plik do pobrania.

 


 

 

2016-04-18

 

Drugi pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 3 lat położonego w miejscowości Konotop przy ul. Nowosolskiej 8

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

drugi pisemny przetarg nieograniczony

na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 3 lat położonego w miejscowości Konotop przy ul. Nowosolskiej nr 8, działka nr 214/3, usytuowanego na I i II piętrze, składającego się z: I piętro: 3 pokoje, kuchnia, łazienka; II piętro: 3 pokoje, hol.

Lokal – powierzchnia użytkowa – 142,10m2, pomieszczenie przynależne: garaż – powierzchnia użytkowa 28,18m2

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej w stosunku miesięcznym 4,50 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość wadium wynosi 767,00 zł.

Stawka czynszu najmu za lokal mieszkalny będzie rewaloryzowany raz w roku o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr ZG1N/00025904/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Część jawna przetargu odbędzie się 23 maja 2016 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kolsku ul. Piastowska 12.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które: złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 19 maja 2016 r., i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 19 maja 2016 r. do godz. 14:00 w kasie Urzędu Gminy w Kolsku lub na konto nr 03 8669 0001 2009 0091 4105 0002 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 19 maja 2016 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony oraz u których, w gospodarstwie domowym, co najmniej dwie osoby dorosłe posiadają stałe źródła dochodów, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przedłożą deklarację PIT za ostatni rok podatkowy

Warunkiem wstąpienia w najem oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy najmu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet przyszłej opłaty czynszu, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra do zawarcia umowy najmu.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 19 maja 2016 r.

Oferta powinna zawierać:

1. Imię i nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2. Datę sporządzenia oferty,

3. Oferowaną cenę netto za 1 m2 powierzchni użytkowej w stosunku miesięcznym,

4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

5. Listę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

6. Dokumenty potwierdzające uzyskiwanie, przez co najmniej dwie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego stałych dochodów – zaświadczenie o zatrudnieniu, decyzję emerytalną lub rentową, decyzję z OPS lub inne. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą deklarację PIT za ostatni rok podatkowy z potwierdzeniem wpływu do organu podatkowego.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Oględziny przedmiotu przetargu można dokonywać po uprzednim ustaleniu terminu pod nr tel. 683521124.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargu w tut. Urzędzie Gminy pok. nr 12 w godzinach urzędowania.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Kolsko, dnia 18 kwietnia 2016 r.

1.Druk oferty

2.Regulamin przetargu

3.Warunki

4.Zdjęcia

 

 

 


 

2016-03-17

 

Drugie pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jesionka.

 

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pisemne przetargi nieograniczone

 

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jesionka obręb wsi Jesiona:

1.dz.nr 399/144 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 17.500,00 zł, wysokość wadium 1.750,00 zł

2.dz.nr 399/151 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 17.500,00 zł, wysokość wadium 1.750,00 zł

Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr ZG1N/00055381/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Dla w/w nieruchomości odbył się I przetarg- 06 listopada 2015r.

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę letniskową.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Część jawna przetargów odbędzie się 22 kwietnia 2016r. o godz. 10.10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kolsku ul Piastowska 12.

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 18 kwietnia 2016r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2016r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2016r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2016r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia oferty,

3.oznaczenie nieruchomości,

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargów w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godz. urzędowania.

Organizator przetargów zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargów bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

 

Załączniki, mapki, regulaminy

 


 

 

2016-03-17

Czwarte pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jesionka.

 

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pisemne przetargi nieograniczone

 

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jesionka obręb wsi Jesiona:

1.dz.nr 399/146 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 17.500,00 zł, wysokość wadium 1.750,00 zł

2.dz.nr 399/147 o pow. 732 m2, cena wywoławcza 26.300,00 zł, wysokość wadium 2.630,00 zł

Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr ZG1N/00055381/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Dla w/w nieruchomości odbył się przetarg: I- 03 czerwca 2015r., II- 31 lipca 2015r.
oraz III- 18 września 2015r.

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę letniskową.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Część jawna przetargów odbędzie się 22 kwietnia 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kolsku ul Piastowska 12.

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 18 kwietnia 2016r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2016r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2016r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2016r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia oferty,

3.oznaczenie nieruchomości,

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargów w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godz. urzędowania.

Organizator przetargów zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargów bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Załączniki , mapki, regulaminy

 

 


 

2015-10-05

Pierwsze pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kolsko

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pisemne przetargi nieograniczone

 

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kolsko gmina Kolsko:

1.dz. nr 716/1 o pow. 1572 m2, cena wywoławcza 24.730,00 zł, wysokość wadium 2.473,00 zł

2.dz. nr 716/2 o pow. 1484 m2, cena wywoławcza 27.330,00 zł, wysokość wadium 2.733,00 zł

4.dz. nr 716/4 o pow. 1522 m2, cena wywoławcza 25.130,00 zł, wysokość wadium 2.513,00 zł

5.dz. nr 716/5 o pow. 1523 m2, cena wywoławcza 25.130,00 zł, wysokość wadium 2.513,00 zł

Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr ZG1N/00028682/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Część jawna przetargów odbędzie się 06 listopada 2015r. o godz. 10.10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kolsku ul Piastowska 12.

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 02 listopada 2015r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 02 listopada 2015r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 02 listopada 2015r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 02 listopada 2015r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia oferty,

3.oznaczenie nieruchomości,

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargów w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godz. urzędowania.

Organizator przetargów zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargów bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Druk oferty

Regulamin

Warunki


 

2015-10-05

Pierwsze pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jesionka

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pisemne przetargi nieograniczone

 

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jesionka obręb wsi Jesiona:

1.dz.nr 399/144 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 17.500,00 zł, wysokość wadium 1.750,00 zł

2.dz.nr 399/151 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 17.500,00 zł, wysokość wadium 1.750,00 zł

3.dz.nr 399/152 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 17.500,00 zł, wysokość wadium 1.750,00 zł

Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr ZG1N/00055381/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę letniskową.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Część jawna przetargów odbędzie się 06 listopada 2015r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kolsku ul Piastowska 12.

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 02 listopada 2015r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 02 listopada 2015r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 02 listopada 2015r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 02 listopada 2015r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia oferty,

3.oznaczenie nieruchomości,

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargów w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godz. urzędowania.

Organizator przetargów zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargów bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

druk oferty

Mapa

Regulamin

Warunki

Zdjęcie

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


 

Opublikowano 19.06.2015

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konotopie

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pisemny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w miejscowości Konotop, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 156/13 o pow. 0.0666 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12.600,00 zł, wysokość wadium wynosi 1.260,00 zł.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr 21791 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko teren o funkcji zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Plan obowiązywał do dnia 31.12.2002r.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Część jawna przetargu odbędzie się 31 lipca 2015r. o godz. 1010 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kolsku ul Piastowska 12.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 27 lipca 2015r. i wpłacą wadium
w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 27 lipca 2015r. do godz.14.00
w kasie Urzędu Gminy w Kolsku lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 27 lipca 2015r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsku, pok. Nr 10,
w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 27 lipca 2015r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia oferty,

3.oznaczenie nieruchomości,

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargu w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godzinach urzędowania.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

Druk oferty

Regulamin

Warunki


 

Opublikowano 19.06.2015r.

 

 

Drugie pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jesionka

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pierwsze pisemne przetargi nieograniczone

 

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jesionka obręb wsi Jesiona:

1.dz.nr 399/145 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 18.100,00 zł, wysokość wadium 1.810,00 zł

2.dz.nr 399/146 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 18.100,00 zł, wysokość wadium 1.810,00 zł

3.dz.nr 399/147 o pow. 732 m2, cena wywoławcza 29.900,00 zł, wysokość wadium 2.990,00 zł

4.dz.nr 399/148 o pow. 567 m2, cena wywoławcza 21.600,00 zł, wysokość wadium 2.160,00 zł

5.dz.nr 399/149 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 18.100,00 zł, wysokość wadium 1.810,00 zł

6.dz.nr 399/150 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 18.100,00 zł, wysokość wadium 1.810,00 zł

Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr ZG1N/00055381/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Dla w/w nieruchomości odbył się przetarg: I– 03 czerwca 2015r.

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę letniskową.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Część jawna przetargów odbędzie się 31 lipca 2015r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kolsku ul Piastowska 12.

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 27 lipca 2015r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 27 lipca 2015r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 27 lipca 2015r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 27 lipca 2015r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia oferty,

3.oznaczenie nieruchomości,

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargów w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godz. urzędowania.

Organizator przetargów zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargów bez wybrania którejkolwiek z ofert.

druk oferty

mapa

zdjęcie

regulamin

warunki

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

załącznik nr.1 do uchwały

załącznik nr.2 do uchwały

załącznik nr.3 do uchwały


 

opublikowano 2015-04-30

Wójt Gminy Kolsko

o g ł a s z a

pierwsze pisemne przetargi nieograniczone

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jesionka obręb wsi Jesiona:

1.dz.nr 399/145 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 24.100,00 zł, wysokość wadium 2.410,00 zł

2.dz.nr 399/146 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 24.100,00 zł, wysokość wadium 2.410,00 zł

3.dz.nr 399/147 o pow. 732 m2, cena wywoławcza 39.950,00 zł, wysokość wadium 3.995,00 zł

4.dz.nr 399/148 o pow. 567 m2, cena wywoławcza 28.850,00 zł, wysokość wadium 2.885,00 zł

5.dz.nr 399/149 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 24.100,00 zł, wysokość wadium 2.410,00 zł

6.dz.nr 399/150 o pow. 486 m2, cena wywoławcza 24.100,00 zł, wysokość wadium 2.410,00 zł

Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr ZG1N/00055381/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę letniskową.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Część jawna przetargów odbędzie się 03 czerwca 2015r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kolsku ul Piastowska 12.

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 29 maja 2015r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 29 maja 2015r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 29 maja 2015r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 29 maja 2015r.

Oferta powinna zawierać :

1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia oferty,

3.oznaczenie nieruchomości,

4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

5.oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargów w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godz. urzędowania.

Organizator przetargów zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargów bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Kolsko, dnia 30 kwietnia 2015r.

R E G U LA M I N

W a r u n k i

zalacznik zdjecie lotnicze

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *